Certificate & Dploma - หลักสูตรวิชาชีพ

Certificate or Diploma หลักสูตรประกาศนียบัตร คือหลักสูตรสายอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการเรียนและทำงานควบคู่กันไป จะช่วยเพิ่มพูนทักษะของคุณในสาขาเฉพาะทาง และสอนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ในการทำงาน คอร์สที่เปิดสอนโดยทั่วๆไป เช่น IT, Business, Accounting, Aged Care, Child Care, Nursing, Hospitality, Tourism, Automotive Mechanic, Electricianและ Plumbing เป็นต้น ผู้เรียนจะต้องมีระดับภาษา Upper-Intermediate หรือ มีผลไอเอล 5.5 ขึ้นไป หลังจากจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อมีโอกาสทำงานระยะยาวในต่างประเทศ เป็นการเรียน 1-2 วันต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับคอสที่เลือก ถ้า น้องๆเรียนจบระดับ Diploma หรือ Advanced Diploma สามารถนำวิชาที่เรียนไปยกเว้นบางวิชาในระดับปริญญาตรีได้ถ้าเรียนในสาขาที่ ตรงหรือเกี่ยวข้องกัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรในออสเตรเลียจะแบ่งเป็นระดับต่างๆดังนี้

ประกาศนียบัตรระดับ I: Certificate I

ประกาศนียบัตรระดับ II: Certificate II

ประกาศนียบัตรระดับ IV: Certificate IV

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ: Diploma

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: Advanced Diploma

 

ใช้ผล IELTS 5.5
เรียนแค่ 1-2 วัน
วีซ่ายาว
ทำงานหลังเลิกเรียน

หลักสูตรยอดนิยม

Business & Management courses - หลักสูตรธุรกิจ และ การบริหารจัดการ

ส่วนใหญ่ระยะเวลาต่อหนึ่งหลักสูตรจะอยู่ที่ 6 เดือน - 1 ปี หลักสูตรที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Certificate II in Customer Engagement / Certificate III in Business / Certificate IV in Business / Diploma in Business / Advanced Diploma in Business / Diploma of Leadership Management / Advanced Diploma of Leadership Management / Diploma of Project Management

Cookery & Hospitality courses - หลักสูตรการทำอาหาร

Certificate IV in Cookery / Diploma of Hospitality

Hospitality - หลักสูตรการบริการ

ได้แก่ Certificate II in Hospitality / Certificate III in Hospitality / Certificate IV in Hospitality