TOURIST VISA - วีซ่าท่องเที่ยว

เหมาะสำหรับผู้ที่จะไปท่องเที่ยว  พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือ เรียนไม่เกิน 3 เดือน  

ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 1 เดือน – 3 ปี หรือ ตามแผนการเดินทาง ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต โดยปกติ มักได้วีซ่าที่มีอายุ 3 เดือน

ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานได้

ค่าดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยว 

   4500 – 7,500 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว

  $145  / $370 AUD (ค่า surcharge 1.40 %)

ค่าบริการของศูนย์ยื่นวีซ่า VFS และค่าเก็บข้อมูลไบโอเมทริก แสกนลายนิ้วมือ

   735 – 850 บาท